ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ : 056-040-285
โทรสาร : 056-040-285
Website : www.chaowat.go.th
Email : .......................................